Voorwaarden

Wij willen u gaarne van dienst zijn met een goede service en goede producten. Daaraan zijn kosten verbonden: personeel, kantoor, inkoop goederen, magazijn, vracht, enzovoorts. Daarom moeten wij er zeker van zijn, dat ook u uw afspraken nakomt. Maar ook U wilt er zeker van zijn, dat u zaken doet met een betrouwbare leverancier. Daarom zijn er schriftelijke afspraken nodig, de onderstaande leveringsvoorwaarden, die zijn van toepassing op al onze leveringen. Hierin leggen we vast, wat elkaars rechten en plichten zijn, zodat we daar elkaar altijd op kunnen aanspreken.

Levering en Verzendcondities van Instamed b.v.


Definities:

Instamed b.v.

Onder Instamed bv wordt verstaan de besloten vennootschap Instamed, gevestigd aan Het Geffens Veld 9, 5386 LL te Geffen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17193132.

Klant:

Onder klant wordt verstaan: die natuurlijke persoon of het bedrijf, dat een bestelling heeft geplaatst voor de levering van goederen en/of diensten door Instamed b.v.

Toepasselijkheid:

Deze informatie is op alle verkopen en/of leveringen van toepassing, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk bij schriftelijke overeenkomst is afgeweken. Afwijkende bepalingen in inkoop en/of andere condities van onze wederpartij gelden uitsluitend na schriftelijke akkoordverklaring van Instamed bv.

Prijzen:

Alle vermelde prijzen op het internet, in de prijslijst, mailing en overige aanbiedingen, zijn exclusief BTW.  Indien niets vermeld staat bij het product, dan is de BTW 21%. Het lage BTW-tarief van 6% staat ter uwer informatie telkens bij elk betreffend product in de webshop vermeld. Voorbehouden hierin zijn drukfouten en tussentijdse prijs- en artikelwijzigingen.

Bestelling:

Door het plaatsen van een bestelling verplicht u zich ertoe om de goederen af te nemen en te betalen tegen de op dat moment aan u bekende prijzen en bijkomende kosten. Instamed b.v. is niet gebonden om u die goederen daadwerkelijk te leveren als blijkt, dat er sprake is van gewijzigde prijzen of wanneer de betreffende goederen niet binnen een redelijke termijn geleverd kunnen worden, danwel wanneer er naar het inzicht van Instamed b.v. sprake is van overmacht. In die gevallen betaalt Instamed b.v. u uiteraard het teveel betaalde bedrag terug op de door u voor de betaling gebruikte bankrekening of op een andere, door u aan te geven, wijze.

Transport van de goederen en vrachtkosten:

Instamed b.v. is vrij om te kiezen op welke wijze het de goederen verzendt naar de klant. Indien u de opdracht anders wenst te ontvangen, kan Instamed b.v. de daaraan verbonden extra  kosten in alle gevallen aan u in rekening brengen. Bij alle zendingen tot € 250 excl. BTW berekenen wij verzendkosten. Binnen Nederland geldt daarvoor een vast tarief, buiten Nederland zijn de kosten afhankelijk van uw bestelling. Deze dienen te worden betaald, voordat verzending van de goederen plaats vindt. Klik hier om een overzicht te zien voor de verschillende landen. U kunt de goederen op afspraak ook ophalen in Geffen. U betaalt dan uiteraard geen verzendkosten. Verzending van bestellingen worden pas gedaan nadat uw betaling op onze bankrekening is ontvangen.

Betaling:

Betaling van de factuur dient vooraf te worden gedaan d.m.v. overboeking of iDEAL- betalen.  iDEAL betaling betreft internetbankieren via uw eigen bank, is erg eenvoudig, gaat snel en heeft daarom ook onze voorkeur. Vaste klanten kunnen een verzoek indienen op op rekening geleverd te krijgen.
  
Klachten over de goederen en retourzendingen:

Klachten over de geleverde goederen moeten binnen 5 werkdagen na ontvangst, ingediend zijn bij Instamed bv. Daarna vervalt elk recht van de klant op klachten over de betreffende zending. Retourzendingen kunnen alleen na overleg met Instamed bv worden gedaan en goederen worden alleen teruggenomen in de originele verpakking en onbeschadigd. Indien een klacht tijdig is ontvangen, geeft Instamed bv opdracht aan de transporteur om de retourzendingen bij u op te halen of we spreken met u een andere wijze van verzending af. Als de vergissing te wijten is aan Instamed bv dragen wij natuurlijk alle kosten. Bij retourzendingen op uw verzoek draagt u de vrachtkosten en een bijdrage van € 10,00 euro (inclusief BTW) voor onze kosten.
 
Klachten over de factuur:

Klachten over de factuur moeten binnen 8 dagen na factuurdatum bij Instamed bv worden ingediend. Na deze tijd wordt geacht dat de factuur door de klant als juist is aanvaard.

Eigendoms-voorbehoud:

De door Instamed b.v. geleverde goederen blijven eigendom van Instamed bv totdat de volledige betaling van alle facturen door de klant aan Instamed bv heeft plaatsgevonden.

Geschillen:

Alle geschillen dienen eerst te worden voorgelegd aan Instamed bv. Als er binnen een redelijke termijn geen overeenkomst is, die voor beide partijen acceptabel is, zullen de geschillen die voortvloeien uit de met Instamed b.v. gesloten overeenkomsten of door Instamed bv gedane leveringen, aanbiedingen of geschillen, die daarmee in verband staan, behoudens die geschillen die tot de uitsluitende bevoegdheid van de kantonrechter behoren, worden berecht door de bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch. Instamed bv is echter gerechtigd een geschil voor de bevoegde rechter van de woonplaats van onze wederpartij te brengen.